Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ l

Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS, zwany dalej PMOM ELEOS działa na podstawie art. 6 ust. l pkt. 8 Ustawy z dn. 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefa­licznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, póz. 227 wraz z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobo­wość prawną.

 

§ 2

Terenem działania PMOM ELEOS jest głównie obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach działalności statutowej PMOM ELEOS może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.   

 

§ 3

Siedziba PMOM ELEOS znajduje się w Warszawie, Al. Solidarności 52.

 

§ 4

 1. PMOM ELEOS posiada pieczęć:

ELEOS

PRAWOSŁAWNY  METROPOLITALNY  OŚRODEK  MIŁOSIERDZIA

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

 

 1. Obok pełnej nazwy ELEOS Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia, może być stosowana nazwa skrócona: ELEOS POLSKA. 

 

Rozdział II

Cele, zadania i metody działania ELEOS

 

§ 5

Celem nadrzędnym PMOM ELEOS jest działalność charytatywna i hu­manitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowie­ka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wy­znanie, światopogląd, pochodzenie, narodowość, rasę i przekonania.

 

§ 6

Celami PMOM ELEOS są :

 1. Organizacja pomocy charytatywnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom ubogim, dysfunkcyjnym i patologicz­nym.
 2. Utrzymanie świadomości religijnej ludzi objętych pomocą, oraz rozwijanie braterskich kontaktów na płaszczyźnie międzyludz­kiej.
 3. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, oraz patologiom społecznym.
 4. Objęcie pomocą dzieci pochodzących z rodzin rozbitych, ubo­gich, patologicznych, oraz wychowanków Domów Dziecka.
 5. Pomoc osobom bezdomnym, starym, chorym i ułomnym oraz podmiotom działającym w tym zakresie (np. domom starców, domom opieki, itp.).
 6. Ochrona i promocja zdrowia oraz wspieranie podmiotów i organizacji o podobnych celach.
 7. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 8. Wspieranie uchodźców i migrantów.
 9. Promowanie postaw demokratycznych i ochrona praw człowieka.
 10. Szerzenie świadomości ekologicznej i postaw właściwych społeczeństwu obywatelskiemu.
 11. Szeroko pojęta działalność edukacyjna i wychowawcza, łącznie z prowadzeniem szkoleń, kursów i innych form edukacyjnych (nauczania) nie wyłączając organizacji i prowadzenia szkół.
 12. Współpraca z organizacjami charytatywnymi innych kościo­łów i związków wyznaniowych w zakresie ich statutowej działal­ności.
 13. Współpraca z organami, organizacjami i instytucjami mię­dzynarodowymi.
 14. Współpraca z organizacjami i instytucjami prywatnymi i spo­łecznymi.
 15. Współpraca z organami i jednostkami administracji rządo­wej i samorządowej.

 

§ 7

PMOM ELEOS realizuje swoje cele także poprzez współpracę z Pra­wosławnymi Diecezjalnymi Ośrodkami Miłosierdzia ELEOS, któ­re są samodzielne. Prawosławne Diecezjalne Ośrodki Miłosierdzia ELEOS są powoływane przez właściwych biskupów diecezjalnych i działają na podstawie własnych statutów.

 

§ 8

Do zadań PMOM ELEOS należą:

 1. Przygotowywanie i wdrażanie w życie własnych programów i projektów.
 2. Wspieranie i koordynacja działań Prawosławnych Diecezjal­nych Ośrodków Miłosierdzia z poszanowaniem ich samodzielności.
 3. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na dzia­łalność charytatywną Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo­sławnego.
 4. Pomoc w rozwijaniu własnych struktur terenowych dla objęcia opieką większej liczby osób.
 5. Wspieranie rozwoju struktur pomocowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz wolontariatu. 
 6. Organizacja szkoleń pracowników i wolontariuszy ELEOS i innych pokrewnych organizacji, w tym organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach, seminariach.
 7. Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, włącznie z zakładaniem i prowadzeniem: szkół, przedszkoli, poradni edukacyjnych, kursów i szkoleń, itp.
 8. Wspieranie pokrewnych organizacji edukacyjnych i współpraca z nimi w zakresie promocji, kreowania i realizacji procesów edukacyjnych oraz wychowawczych.
 9. Podejmowanie działań na rzecz wsparcia i promocji kultury, oświaty i nauki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.
 10. Organizowanie i wspieranie szeroko pojmowanej działalności wydawniczej i informatycznej.
 11. Organizacja pomocy i samopomocy osobom: starym, cho­rym, niepełnosprawnym, dotkniętym wypadkami losowymi.
 12. Organizacja i finansowanie wypoczynku letniego i zimowe­go dzieci i młodzieży, ich aktywności sportowej oraz innych form ich aktywności.
 13. Podejmowanie działań w zakresie promowania postaw ekologicznych i społecznej odpowiedzialności, upowszechnianie wiedzy na rzecz dbania o środowisko.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej, której celem jest zdo­bywanie środków przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej ELEOS.
 15. Inicjowanie i prowadzenie projektów ogólnokrajowych.
 16. Organizacja wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacja­mi.
 17. Organizacja pomocy zagranicznej. Wspieranie uchodźców, imigrantów, itp. oraz współpraca ze służbami i organizacjami powołanymi do opieki nad nimi.
 18. Podejmowanie wszelkich działań przyczyniających się do podnoszenia świadomości społecznej na temat innych narodowości, jak też mniejszości wyznaniowych, narodowych i etnicznych oraz ochrona godności i praw człowieka, w tym poszanowanie wolności wyznania i światopoglądu. 
 19. Inne w granicach prawem dopuszczalnych.

 

Rozdział III

Władze i struktura PMOM ELEOS

 

§ 9

Władza Nadrzędna

Nadrzędną i nadzorującą władzą PMOM ELEOS jest Święty Sobór Biskupów Pol­skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który:

 1. powołuje i likwiduje PMOM ELEOS,
 2. nadaje mu Statut,
 3. dokonuje zmian w Statucie,
 4. powołuje i odwołuje Dyrektora, Zastępcę Dyrektora i Księgowego PMOM ELEOS,
 5. przyjmuje roczny bilans i sprawozdania z działalności PMOM ELE­OS,
 6. wyznacza Komisję Rewizyjną i zarządza stosowne kontrole,
 7. decyduje o przeznaczeniu majątku PMOM ELEOS, w przypadku jego likwidacji.

 

§ 10

 1. PMOM ELEOS nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać swo­im majątkiem zobowiązań członków Zarządu lub pracowników i ich osób bliskich pozostających w stosunku pokrewieństwa lub po­winowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia oraz współmałżonków, przysposobionych i związanych stosunkiem opie­ki bądź kurateli.
 2. PMOM ELEOS nie może przekazywać dóbr materialnych ani środ­ków pomocy na rzecz członków Zarządu lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, tj.: przeciętnych beneficjentów PMOM ELEOS.
 3. PMOM ELEOS nie może służyć swoim majątkiem lub zawężać świad­czonych usług do członków Zarządu bądź pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu lub pracownicy PMOM ELEOS oraz ich bliscy.

 

§ 11

Ograniczenia wymienione w § 10 dotyczą również Komisji Re­wizyjnej.

 

§ 12

Dyrektor

 1. PMOM ELEOS kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra­wosławnego.
 2. Dyrektor jest organem kierowniczym PMOM ELEOS i ponosi odpowiedzialność za jego efektywną pracę.
 3. Dyrektor jest upoważniony do jednoosobowej reprezentacji PMOM ELEOS, w tym w szczególności do podpisywania jednoosobowo umów i doku­mentów finansowych. Podczas nieobecności Dyrektora, zadania  Dyrektora wykonuje Zastępca Dyrek­tora, na mocy pi­semnego pełnomocnictwa Dyrektora. Umowy przekraczające sprawy bieżącego zarządu – np. zbycia majątku - wymagają zgody Metropolity Warszawskiego i całej Polski.
 4. Dyrektor zatrudnia pracowników PMOM ELEOS, wyznacza im zakres obowiązków i uposażenie. 
 5. Dyrektor zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Krajo­wej ELEOS.

 

§ 13

Zastępca Dyrektora

Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrek­tora. Jednocześnie, w niektórych obszarach działania, na mocy pi­semnego pełnomocnictwa Dyrektora, może on na stałe wypełniać część zadań i uprawnień Dyrektora, w tym może zostać upoważniony do reprezentacji PMPM ELEOS i składania w jego imieniu oświadczeń woli i wiedzy.

 

§ 14

Księgowy

Do zadań Księgowego należy:

a) czuwanie nad prawidłowością rozliczeń finansowych,

b) opracowanie planu wydatków oraz sprawozdań finansowych,

c) bieżące nadzorowanie spraw finansowych.

 

§ 15

Rada Krajowa ELEOS

 1. Radę Krajową ELEOS tworzą dyrektorzy Prawosławnych Diecezjalnych Ośrodków Miłosierdzia ELEOS i PMOM ELEOS.
 2. Rada Krajowa ELEOS zbiera się na pisemny wniosek 50% jej składu.
 3. Rada Krajowa ELEOS jest organem opiniodawczym i do­radczym Świętego Soboru Biskupów PAKP i Dyrektora PMOM ELEOS w kwestiach działalności charytatywnej.
 4. Rada Krajowa jest organem przyznającym doroczne nagrody ELEOS za działalność charytatywną „Dłonie Miłosierdzia”.
 5. Przewodniczącym Rady Krajowej ELEOS jest Dyrektor PMOM ELE­OS.
 6. Przewodniczący Rady Krajowej ELEOS może zapraszać na posiedzenia inne osoby.
 7. Rada Krajowa ELEOS podejmuje decyzje co do rozdyspo­nowania środków finansowych PMOM ELEOS w momencie jego likwidacji i przedstawia ją do akceptacji Świętemu Soborowi Biskupów PAKP.

 

Rozdział IV

Majątek i dochody PMOM ELEOS

 

§ 16

Majątek PMOM ELEOS stanowią ruchomości i nieruchomości.

 

§ 17

Źródłami dochodów PMOM ELEOS są:

 1. subwencje, granty i dotacje,
 2. dochody z działalności gospodarczej,
 3. darowizny, spadki, zapisy itp.
 4. ofiarność publiczna, zbiórki publiczne i kościelne,
 5. inne dochody.

 

§ 18

Dochody PMOM ELEOS, przeznaczone są na działalność statutową i wynagro­dzenia pracowników.

 

Rozdział V

Komisja Rewizyjna

 

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna dokonuje raz w roku kontroli majątku, ksiąg i gospodarki finansowej PMOM ELEOS i składa sprawozdanie Świętemu Soborowi Biskupów PAKP.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozosta­wać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podle­głości z tytułu zatrudnienia,

b)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 20

W ciągu dwóch miesięcy od zakończenia roku obrachunkowe­go, Dyrektor PMOM ELEOS przedstawia bilans i sprawozdanie z działal­ności za rok ubiegły do zatwierdzenia Świętemu Soborowi Biskupów PAKP, za pośrednictwem Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

 

Rozdział VI

Symbole i Święta

 

§ 21

 1. PMOM ELEOS używa symbolu przedstawiającego dwie złączone dło­nie symbolizujące serce z napisem ELEOS.
 2. PMOM ELEOS posługuje się ponadto logotypem graficznym przedstawiającym: symbol dwóch dłoni złączonych na znak serca, nad nimi czteroramienny krzyż równoramienny (grecki), wszystko koloru złotego, logo posiada też napis: ELEOS Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia.
 3. Dla celów marketingowych PMOM ELEOS może się też posługiwać w/w logo ze skróconą wersją napisu, w brzmieniu: ELEOS Polska.
 4. Dla celów współpracy międzynarodowej logotypy mogą być zaopatrzone w napisy w języku właściwym dla kraju korespondencji i współpracy.
 5. PMOM ELEOS może udzielić prawa do w/w logotypów innym jednostkom ELEOS z zastrzeżeniem:
 1. Kolor dłoni i krzyża nie będzie koloru złotego,
 2. Logotyp zostanie zaopatrzony we właściwe danej jednostce napisy.  

 

§ 22

Świętem PMOM ELEOS jest niedziela poprzedzająca Post Bożego Na­rodzenia.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 23

Rozwiązanie PMOM ELEOS następuje na mocy uchwały Świętego So­boru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław­nego.

 

§ 24

W przypadku rozwiązania PMOM ELEOS, jego majątek przechodzi na własność Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i jest rozdysponowywany przez Święty Sobór Biskupów PAKP z uwzględnieniem § 9 p. 7 oraz § 15 p. 7.

 

 

 

 

Warszawa, dn. 25.10.2022

STATUT PRAWOSŁAWNEGO  METROPOLITALNEGO  OŚRODKA  MIŁOSIERDZIA ELEOS

Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone