W swych organizacyjnych strukturach PMOM ELEOS zrzesza sześć Diecezjalnych Ośrodków Miłosierdzia ELEOS - obejmujących swym zasięgiem całe terytorium Rzeczypospolitej oraz ELEOS Prawosławnego Ordynariatu Polowego i Fundację ELEOS. Nie oznacza to jednak, że PMOM ELEOS jest organem nadrzędnym względem pozostałych w/w. Jest partnerem i koordynatorem działalności Ośrodków Diecezjalnych tam gdzie podjęta inicjatywa przekracza granice jednej diecezji. Nie zarządza a wspiera i może finansować ich przedsięwzięcia. Filozofia ELEOS-u polega więc na organizacji współpracy jednostek na terenie całego kraju oraz przesunięciu środków finansowych jak najbliżej potrzebujących, tam gdzie ich realne potrzeby są najlepiej znane. Metropolitalny Ośrodek patronuje ponadto działalności ELEOS wychodzącej poza własne granice – współpraca z Caritas, Diakonią, PCK, itp. organizacjami – oraz poza granice kraju.       


   ELEOS nie posiada charakteru wyznaniowego. Jest otwarty na potrzeby wszystkich potrzebujących niezależnie od wyznania i pochodzenia. Jego wolontariusze i współpracownicy podobnie reprezentują szeroki wachlarz wyznaniowej przynależności. Dąży do szerokiej współpracy kościelnych (różnych kościołów i wyznań) i poza kościelnych: państwowych, samorządowych i prywatnych, organizacji pomocowych i charytatywnych. 


    Najważniejsze stałe programy PMOM ELEOS to:
•    Domy Opieki – ELEOS patronuje działalności 8 Domów Pomocy Społecznej (Hajnówka, Trześcianka, Kożyno, Grabarka, Lublin, Stanisławowo k/Warszawy, Cieplice, Białystok). Nie mają one charakteru komercyjnego. Organizowane są w miejscach gdzie ze względu na niskie dochody ludności komercyjne Domy Opieki nie są organizowane. Pozyskane środki pozostają w DPS i są przeznaczane na rozwój ich działalności i podnoszenie standardów.
•    Świetlice Środowiskowe i Socjoterapeutyczne – w danym momencie ELEOS opiekuje się 7 takimi świetlicami (Warszawa, Białystok, Supraśl).
•    Centra Kultury – ten rodzaj działalności skierowany jest do młodzieży wsi i małych miasteczek, oddalonych od większych centrów kultury i nauki. W chwili obecnej ELEOS opiekuje się Centrami Kultury w Cieplicach k/Jeleniej Góry i Krzywcu k/Białegostoku, wspiera Dekanalne Instytuty Kultury Prawosławnej (6). Organizowane są w nich obozy naukowe, konferencje, szkolenia, kursy komputerowe, językowe, wystawy, itp.
•    Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – akcja rozprowadzania przez Caritas Polska, Diakonię Kościołów Ewangelicko – Augsburskiego i Ewangelicko - reformowanego oraz ELEOS świec wigilijnych, z przeznaczeniem pozyskanych środków na rzecz pomocy dzieciom
•    Wakacje z ELEOS – organizowanie letniego wypoczynku (obozy, kolonie) dzieciom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych
•    Wielkopostna Ofiara (skarbonka) – akcja charytatywno – ekumeniczna nakierowana na uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby bliźnich. Do rozprowadzonych w szkołach i świątyniach skarbonek wrzucają one drobne sumy zaoszczędzone w ramach wielkopostnej ascezy, z przeznaczeniem na wsparcie potrzebujących.
•    Charytatywna współpraca międzynarodowa, np. wsparcie ofiar wojny na Ukrainie, wsparcie ofiar trzęsienia ziemi w Albanii w roku 2019
•    Inne


PMOM ELEOS poprzez swe diecezjalne ośrodki prowadzi ponadto szereg mniejszych, czasowych projektów, np.:
•    „Choinka Pełna Uśmiechu” – aktywizacja społeczności parafialnej w celu wzajemnej pomocy w okresie świąt Bożego Narodzenia”
•    ,,Tornister Pełen Uśmiechu” – zakup wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży z biedniejszych rodzin
•    zakup podręczników dzieciom z biednych rodzin
•    „dzieci ulicy” – pozalekcyjna opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
•    organizowanie kursów i szkoleń dla dzieci i młodzieży
•    pomoc w prowadzeniu świetlic AA, i poradnictwa psychologicznego, np. przy parafii Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, w Centrum Kultury Prawosławnej na warszawskiej Pradze
•    materialna pomoc dzieciom w kraju oraz z białoruskich sierocińców i domów dziecka
•    świąteczne zbiórki żywności na rzecz potrzebujących (każdorazowo kilka ton);
•    wsparcie uchodźców
•    dynamizowanie lokalnych inicjatyw społecznych i charytatywnych
•    aktywizacja młodzieży szkolnej i propagowanie wolontariatu

Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS (PMOM ELEOS) powołany został do życia dekretem Jego Eminencji Ks. Metropolity SAWY, Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w 2002 r. Zgodnie ze swym statutem jest organizacją non profit, nakierowaną na wspieranie ludzi znajdujących się w potrzebie. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a pozyskane środki przeznacza na działalność statutową.

O NAS

         Podstawowe cele PMOM ELEOS (zgodnie ze statutem) to:

 

 

§ 6

 

Celem nadrzędnym ELEOS jest działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wy¬znanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.


§ 7


Celami ELEOS są :

 

- Organizacja pomocy charytatywnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom ubogim i patologicznym.

- Utrzymanie świadomości religijnej ludzi objętych pomocą, oraz rozwijanie braterskich kontaktów na płaszczyźnie międzyludzkiej.

- Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, oraz patologiom społecznym.

- Objęcie pomocą dzieci pochodzących z rodzin rozbitych, ubogich, patologicznych, oraz wychowanków Domów Dziecka.

- Pomoc osobom bezdomnym, starym, chorym i ułomnym.

- Współpraca z organizacjami charytatywnymi innych kościołów i związków wyznaniowych w zakresie ich statutowej działalności.

- Współpraca z organami, organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

- Współpraca z organizacjami i instytucjami prywatnymi i społecznymi.

- Współpraca z organami i jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Nr Konta (PLN) : PKO BP PL 37 1020 1042 0000 8602 0120 5236

Nr Konta (USD): PKO BP PL 56 1020 1042 0000 8502 0494 2159

BIC SWIFT: BPKOPLPW

 

ELEOS

kontakt@eleospolska.pl

Al. Solidarności 52, 03-402 Warszawa

+48 517 346 585

ELEOS POLSKA

wszelkie prawa zastrzeżone